Growshop

Odběr novinek [Newsletter]

Naše podmínky ochrany osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Seedsgo, s.r.o. veškeré údaje získané od zákazníků užívá výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytuje je třetím osobám. Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládá Seedsgo, s.r.o. s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.

1.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

1.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa fakturační a pro potřeby dopravy pokud se liší tak i doručovací, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, v případě velkoobchodních odběratelů i identifikační číslo a daňové identifikační číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

1.3. Kupující potvrzením objednávky souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu.

1.4. Kupující může svobodně vyjádřit svůj jednoznačný souhlas se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání obchodních sdělení prodávajícím a to vložením své adresy elektronické pošty do příslušeného formuláře, nebo zašktrnutím příslušného souhlasu při odeslání objednávky. Souhlas se zpracováním osobních údajů v tomto rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

1.5. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

1.6. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele a to v rozsahu potřebném pro realizaci práv a povinností z kupní smlouvy. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím předávány třetím osobám.

1.7. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu potřebnou na realizaci kupní smlouvy nebo pro potřeby vedení uživatelského účtu. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Automatizovaným způsobem se rozumí ukládání dat přes e-shop a neautomatizovaným způsobem se zase rozumí vystavení tištěné faktury kupujícímu.

1.8. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

1.9. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

1.1.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

1.1.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

1.10. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

1.11. Kupující má právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů. Jde o právo na výmaz, tzv. být zapomenut. Pokud ještě nebyla realizovaná kupní smlouva a na její plnění je nutné aby prodávající disponoval osobními údaji kupujícího, kupující bere na vědomí, že bez souhlasu se zpracováním osobních údajů není možné kupní smlouvu realizovat a tak bude ze strany prodávajícího zrušená. Jde konkrétně o potřebu vystavení daňového dokladu a dopravu zboží kupujícímu.

1.12. Kupující bere na vědomí, že právo na výmaz není absolutní. Pokud existuje jiná právní povinnost nebo zákon, který brání výmazu osobních údajů, např. zákon o archivaci a povinnost organizací archivovat dokumenty obsahující osobní údaje po určitou, zákonem stanovenou dobu, tak nemůže dojít k výmazu.

1.13. Kupující má možnost jednoznačně souhlasit se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasit se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Tento souhlas může vyjádřit vložením své elektronické adresy do příslušeného formuláře na webové stránce czechoseeds.eu nebo svobodným zaškrtnutím jednoznačného souhlasu před ukončením objednávky. Souhlas se zpracováním osobních údajů v tomto rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

1.14. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.